• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

Do Kancelarii Adwokackiej zadzwoniła celem umówienia wizyty u adwokata matka, której komornik sądowy wstrzymał egzekucję alimentów na rzecz jej małoletniego dziecka. Celem wizyty u adwokata miała być porada prawna i ocena sytuacji prawnej, jaka wyniknęła w sprawie egzekucyjnej dotyczącej egzekucji alimentów od ojca dziecka. Adwokat miał udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego alimenty nie wpływają na konto matki dziecka. W związku z wizytą adwokat poprosił o zgromadzenie na spotkanie z adwokatem wszelkiej dokumentacji związanej ze sprawą, która może mieć istotne znaczenie.

W sprawie z urzędu przeciwko uczestnikowi Panu X, reprezentowanemu przez Kancelarię został skierowany do sądu rodzinnego wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad jego małoletnim synem. Wnioskodawczynią była mama małoletniego Pani Y, również reprezentowana przez adwokata z urzędu. Obie strony były kiedyś ze sobą w nieformalnym związku. Sprawę z góry na pierwszy rzut oka należało ocenić jako beznadziejną i przegraną.

Krążąca w społeczeństwie obiegowa opinia na temat tego czym zajmuje się adwokat, a mam tu na myśli w szczególności dość powszechny pogląd, że adwokat "musi bronić przestępców", jest z perspektywy przedstawiciela tego zawodu dosyć niesprawiedliwa i krzywdząca oraz niesłusznie pozbawia nas adwokatów nobliwego charakteru naszej profesji.  Po pierwsze dlatego, że wiedza ogółu w tym zakresie jest w dużej mierze bardzo powierzchowna, oparta na stereotypach, a to dlatego, że adwokaci nie prowadzą tylko i wyłącznie spraw karnych; po drugie dlatego, że nie uwzględnia w swym osądzie konstytucyjnego prawa jednostki do obrony i sprawiedliwego procesu oraz pomija fundamentalną zasadę domniemania niewinności do czasu, aż wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Wreszcie po trzecie dlatego, że niejednokrotnie rolą adwokata jest nie tylko obrona oskarżonego w procesesie karnym, ale również reprezentacja i działanie w imię pokrzywdzonego, osoby której dobra chronione prawem zostały naruszone przez czyn zabroniony.

Do Kancelarii Adwokackiej przyszli aby zasięgnąć porady prawnej Państwo X, przeciwko którym do sądu z pozwem wystąpiło Miasto Y. W pozwie powód Miasto Y żądał zasądzenia od pozwanych Państwa X, solidarnie kwoty 72 000 zł (kwota w przybliżeniu) wraz z ustawowymi odsetkami od listopada 2011 r. (data w przybliżeniu) do dnia zapłaty, zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej pozwanym przy nabyciu od strony powodowej lokalu mieszkalnego A położonego w mieście Y.

Do Kancelarii zgłosił się na konsultacje klient Pan A, który oddał swojemu znajomemu Panu B, auto swojej narzeczonej Pani C do używania, celem jego sprawdzenia przed zakupem. Pan B deklarował zamiar kupna auta od Pani C, a Pan A był tylko, jako narzeczony Pani C i znajomy Pana B, pośrednikiem między tymi osobami. W czasie „testowania” auta przez Pana B przed jego zakupieniem, Pan B w stanie nietrzeźwości doprowadził do wypadku drogowego, został zatrzymany i aresztowany, a następnie skazany i umieszczony w zakładzie karnym, zaś auto Pani C zostało zholowane na parking policyjny. Uszkodzenia auta były tak duże, iż nie nadawało się już ono do naprawy. Ostatecznie do żadnego zakupu samochodu nie doszło.