• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

Usługi Prawne - Adwokat: Biuro w Łodzi

 

adwokat arkadiusz zawadzki

Celem Kancelarii Adwokackiej jest zapewnienie klientom kompleksowej pomocy prawnej i dobrego adwokata. Oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych, tych najczęściej pożądanych na rynku prawniczym ale również w dziedzinach niszowych i specjalistycznych. Zapewniamy wszechstronne badanie stanu faktycznego zlecanych spraw. Kalkulujemy ryzyko i prowadzimy sprawy z uwzględnieniem najlepszego interesu Mocodawcy w świetle obowiązującego prawa. Dbamy o zachowanie poufności i zapewniamy współpracę w atmosferze zaufania, zaangażowania i bezpieczeństwa.

 

SPRAWY CYWILNE (RODZINNE, SPADKOWE, PRACOWNICZE)

KANCELARIA ADWOKACKA ARKADIUSZA ZAWADZKIEGOKancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc w sprawach cywilnych. Pojęcie sprawy cywilnej nie ogranicza się jedynie do spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego. W zakresie tej definicji mieszczą się m.in. sprawy o zapłatę, sprawy egzekucyjne, sprawy spadkowe (o dział spadku, zachowek), o odszkodowania (w tym ubezpieczeniowe, świadczenia z ZUS). Sprawą cywilną są wszelkie sprawy rodzinne (np. rozwód, separacja, alimenty), z zakresu prawa pracy (mobbing, dyskryminacja, rozwiązanie umowy), ze stosunków umownych (rękojmia, gwarancja, unieważnienie umowy) oraz dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, podział) i praw własności (zniesienie współwłasności, sprawy lokalowe). Sprawami cywilnymi są oprócz tego niektóre sprawy o roszczenia i prawa związane z prowadzeniem firmy czy działalnością spółki. 

 

SPRAWY KARNE (KARNO-SKARBOWE, WYKROCZENIA)

WNĘTRZE BIURA ADWOKATA ARKADIUSZA ZAWADZKIEGOProwadzimy sprawy karne, których przedmiotem jest odpowiedzialność za przestępstwa (np. przeciwko zdrowiu, życiu, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji) i wykroczenia (np. drogowe), a także skarbowe (np. paserstwo akcyzowe, oszustwa podatkowe). Adwokat może występować w nich w roli obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika pokrzywdzonego. To także sprawy wynikające z przepisów o wykonywaniu kar i środków karnych (kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny). Odpowiedzialność karna może mieć swoje źródło nie tylko w przepisach kodeksu karnego, ale również szeregu przepisów karnych wynikających z ustaw szczególnych. 

 

SPRAWY GOSPODARCZE (OBSŁUGA PRAWNA FIRM)

Sprawy gospodarcze w jakich może pomóc adwokat to przede wszystkim bieżąca obsługa prawna firm związana z działalnością spółek osobowych (spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) Sprawy gospodarcze to w dużej mierze postępowania przed sądem rejestrowym i gospodarczym (wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Za sprawę gospodarczą uważa się również sprawy powiązane z upadłością (także konsumencką) oraz likwidacją spółki oraz wszelkie sprawy funkcjonowania samej spółki i jej organów (np. zarządu, rady nadzorczej, zgrormadzena wspólników). 

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE (BUDOWLANE, PODATKOWE)

SIEDZIBA KANCELARII W ŁODZIKancelaria Adwokacka obsługuje także sprawy administracyjne czyli inaczej wszelkie sprawy urzędowe, mające związek z działaniami organów adminitracji. To sprawy związane z działaniami organów państwowych (nadzoru budowlanego, urzędu skarbowego, ZUS, prezydentów miast, starostów, wojewodów, inspekcji itp). W ich zakresie znajdują się również wszelkie sprawy związane z postępowaniami przed sądami administracyjnymi (wojewódzkim sądem administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie). Dotyczą przede wszystkim wydawania decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji. Sprawy administracyjne wynikają m.in. z przepisów wielu ustaw szczególnych (np. prawo budowlane, ordynacja podatkowa) a ich rozpoznawanie jest regulowane m.in. przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa O Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi.