• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

Do Kancelarii zgłosił się na konsultacje klient Pan A, który oddał swojemu znajomemu Panu B, auto swojej narzeczonej Pani C do używania, celem jego sprawdzenia przed zakupem. Pan B deklarował zamiar kupna auta od Pani C, a Pan A był tylko, jako narzeczony Pani C i znajomy Pana B, pośrednikiem między tymi osobami. W czasie „testowania” auta przez Pana B przed jego zakupieniem, Pan B w stanie nietrzeźwości doprowadził do wypadku drogowego, został zatrzymany i aresztowany, a następnie skazany i umieszczony w zakładzie karnym, zaś auto Pani C zostało zholowane na parking policyjny. Uszkodzenia auta były tak duże, iż nie nadawało się już ono do naprawy. Ostatecznie do żadnego zakupu samochodu nie doszło.

 

Po miesiącu od zdarzenia Pani C dowiedziała się od samego sprawcy Pana B o wypadku i fakcie zholowania jej auta na parking policyjny.

Z tak przedstawionym stanem faktycznym razem z narzeczonym Panem A, Pani C zwróciła się do Kancelarii po generalną poradę:

 

Czy jest możliwość odebrania auta bez dokonywania opłaty?

Jakie są możliwości działania w tej sprawie?

Kto powinien zapłacić koszty zholowania auta i parkowania na policyjnym parkingu?

 

Auto Pani C zostało usunięte i umieszczone na policyjnym parkingu na podstawie art. 130a § 2 pkt. 1, podpkt. a ustawy Prawo o ruchy drogowym. Przepis ten stanowi, że pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Ponieważ umowa kupna – sprzedaży auta nie doszła do skutku, właścicielem zholowanego auta pozostawała cały czas Pani C i to ją obciążały wszystkie koszty. Na koszty te składały się koszty zholowania auta i koszty parkingu liczone za dobę. Na dzień konsultacji koszty te wynosiły około 2500 zł.

 

Niestety w tej sytuacji adwokat mógł udzielić tylko jednej porady – jak najszybciej odebrać auto z parkingu albowiem uniknięcie opłaty nie jest prawnie możliwe i dalsze jego pozostawienie będzie generować dla Pani C jeszcze większe koszty.

 

Zgodnie z art. 130a § 5c Prawa o ruchy drogowym, pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Zgodnie z § 7 ww. przepisu: wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c.

 

Policja wydała zezwolenie na usunięcie auta z parkingu ponieważ nie było ono potrzebne dla celów postępowania karnego prowadzonego wobec sprawcy wypadku Pana B. Mimo to Pani C nie mogła odebrać auta bez uiszczenia opłaty na podstawie przepisów prawa o ruchy drogowym.

 

Policja w drodze przetargu zleciła prowadzenie parkingu policyjnego prywatnej firmie. Firma ta zaś nie mogła wydać pojazdu bez uiszczenia przez Panią C opłaty.

 

W tej sytuacji każda złotówka jaką musiała zapłacić Pani C za parking policyjny i zholowanie auta stanowiła źródło jej szkody majątkowej. Szkoda Pani C poza wartością zniszczonego pojazdu, obejmowała koszty zholowania i parkowania auta na parkingu policyjnym ale również, koszty usunięcia pojazdu przez Panią C z parkingu policyjnego. Odszkodowania Pani C może dochodzić od Pana B na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym – odszkodowania z deliktu sprawcy Pana B, który ze swej winy wyrządził szkodę Pani C. Auto Pani C nie było ubezpieczone od zdarzeń losowych – brak ubezpieczenia AC.  

 adwokat Arkadiusz Zawadzki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łódź ul. Struga 16