• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

CZY POTRZEBNY CI DOBRY ADWOKAT?

 

dobry adwokat lodzAdwokat Arkadiusz Zawadzki ukończył wyższe prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Już od pierwszych lat studiów, uczył się i jednocześnie ciężko pracował jako stażysta i wolontariusz w kancelariach adwokackich zdobywając pierwsze prawnicze szlify i doświadczenie zawodowe. Pod okiem wybitnego karnisty prof. dr hab. Janusza Tylmana obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pracę magisterską p.t.: „Podstawy kasacji w polskim postępowaniu karnym”. Po ukończeniu studiów odbył 3 letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, gdzie pod okiem patronów, w renomowanych kancelariach adwokackich uzupełniał swoje doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i karnego. Pracował również dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmował się kwestiami pozwoleń na budowę i szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa budowlanego. Po ukończeniu aplikacji złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód. Obecnie praktykuje jako adwokat na terenie Łodzi i centralnej Polski, prowadząc własną indywidualną kancelarię adwokacką. 

 

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE KLUCZEM DO SUKCESU

 

skuteczny adwokat z łódźAdwokat Arkadiusz Zawadzki swoje pierwsze sprawy sądowe zaczął wygrywać jeszcze podczas aplikacji adwokackiej jako aplikant. Już wówczas miał na swoim koncie liczne procesy zakończone sukcesem. Bezprecedensowy charakter prowadzonych spraw i walka o wygraną do samego końca, stanowią dla adwokata Arkadiusza Zawadzkiego kwintesencję jego praktyki, największe wyzwanie i przyjemność odnajdywaną w zawodzie.

 

Dziś adwokat Arkadiusz Zawadzki pracuje dalej wytrwale na swoją dobrą renomę i stara się z pasją utrzymać trend sukcesu i zwycięstw reprezentując odważnie swoich klientów.

 

Adwokat Arkadiusz Zawadzki kładzie w swojej działalności adwokackiej szczególny nacisk na zagadnienia praktyczne, posiłkując się akademickim podejściem do zagadnień prawnych tylko wyjątkowo. Mimo to adwokat Arkadiusz Zawadzki cały czas podnosi swoje kwalifikacje i bierze udział w szkoleniach i konferencjach prawniczych dzięki czemu jest na bieżąco z nowymi nurtami praktyki i aktualnymi przepisami zmieniającego się dynamicznie prawa.

 

KIM JEST ADWOKAT?

 

adwokat dobry łódźZgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

 

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

 

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.

 

Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

 

Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową.

 

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
  • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
  • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki

 

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu z dnia 14 grudnia 2011 r. (K.Adw. Nr 1, poz. 1) celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta. W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezależności. Na adwokacie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania interesów klienta. Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej. Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie zasad rzeczowości.

 

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby. Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ POMOCY? 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak naprawdę może pomóc Ci adwokat kliknij TUTAJ jeśli jesteś przedsiębiorcą, TUTAJ jeśli jesteś osobą fizyczną lub przejdź do naszej strony głównej i wybierz jedną ze specjalizacji klikając TUTAJ.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o adwokacie kliknij zakładkę O MNIE.

 

KANCELARIA ADWOKACKA W ŁODZI: